POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Andrzej Namysło

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r
w sprawie ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych-RODO, informujemy, że;
Administratorem danych osobowych jest ZPUH Namysło Andrzej, 26-200 Końskie, ul. Górna 1
Dane gromadzone w procesach rekrutacyjnych
Przesyłane dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych(CV, list motywacyjny i inne dokumenty) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy i w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesyłanych Administratorowi dokumentach aplikacyjnych jest art. 22& 1 k.p. Dane przesyłane Administratorowi w dokumentach aplikacyjnych są przechowywane przez okres do dwóch lat. Dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane i przetwarzane przez wyznaczonych pracowników. W trakcie realizacji procesów rekrutacyjnych dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane upoważnionym przedstawicielom kadry kadry zarządzającej Administratora z zachowaniem wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych. Administrator umożliwia dostęp do przesłanych dokumentów aplikacyjnych w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub zgłoszenia trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usunięcie lub poprawienie danych należy skontaktować się e-mail, lub pisemnie a Administratorem.
Dane gromadzone w celu oferowania, realizacji zamówień, fakturowania, rozliczeń finansowych
W związku z realizacją procesów oferowania, realizacji zamówień, fakturowania, rozliczeń finansowych Administrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres
-adres e-mail
– numer telefonu
Przekazane dane osobowe w dokumentach zamówienia, umieszczone na fakturach, zgłoszeniach reklamacyjnych, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, windykacji należności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów(w tym prawa podatkowego) na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. B RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą
– art. 6 ust. 1 lit. C RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego
– art. 6 ust. 1 lit.F RODO- niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
W celu realizacji procesów oferowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom, podwykonawcom usług przewozu towarów.Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy, oraz przechowywane bezterminowo jeśli przekazujący nie skorzysta z prawa do zamazania danych osobowych. Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane.
Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usunięcie lub poprawienie należy skontaktować się pisemnie.
Dane gromadzone w celu realizacji zakupów, zbierania ofert od dostawców, ewidencji faktur zakupowych i dokumentów powiązanych a także rozliczeń finansowych związanych z zakupami(dalej proces zakupu).
W związku z realizacją procesów zakupu Administrator gromadzi i przetwarza przekazane dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres
-adres e-mail
– numer telefonu
Przekazane dane osobowe w dokumentach zakupowych(zamówienia, oferty, faktury, dokumenty przewozowe i inne) będą przetwarzane wylącznie w celu realizacji procesu zakupów i występowania Administratora z zapytaniami na otrzymane oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, realizacji płatności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów( w tym prawa podatkowego) na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. B RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą
– art. 6 ust. 1 lit. C RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego
– art. 6 ust. 1 lit.F RODO- niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
W celu realizacji procesów zakupu, Administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom realizującym procesy zakupu, działu finansowego, a także podwykonawcom usług przewozu towarów.Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy, oraz przechowywane bezterminowo jeśli przekazujący nie skorzysta z prawa do zamazania danych osobowych. Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane.
Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usunięcie lub poprawienie należy skontaktować się pisemnie.